Kiedy posiadacz pojazdu obowiązany jest zawrzeć OC?

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powstaje dla:

 • pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep podlegających rejestracji w RP - przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu nie zarejestrowanego, najpóźniej zaś w dniu rejestracji danego pojazdu,
 • pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep zarejestrowanych lub podlegających rejestracji poza granicami RP - przed przekroczeniem granicy RP, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne lub na terenie RP, najpóźniej z dniem rozwiązania się dotychczasowej umowy - w sytuacji gdy podczas pobytu ww. pojazdu na terytorium RP dojdzie do wygaśnięcia ubezpieczenia granicznego lub certyfikatu Zielonej Karty, a także przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu nie dopuszczonego do ruchu na terytorium RP,
 • pojazdów wolnobieżnych - przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu,
 • pojazdów historycznych - przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu.

Dodatkowo posiadacze pojazdów zobowiązani są do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne w razie ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, co ma miejsce w sytuacji gdy:

 • posiadacz pojazdu co najmniej na 1 dzień przed upływem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, powiadomił zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu tej umowy
  • obowiązek zawarcia umowy powstaje począwszy od pierwszego dnia po zakończeniu tego okresu posiadacz pojazdu nie opłacił całości składki za mijający okres 12-miesięcznej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne
  • obowiązek zawarcia umowy powstaje z pierwszym dniem po zakończeniu tego okresu nastąpiło ogłoszenie upadłości lub likwidacja zakładu ubezpieczeń, w którym posiadacz pojazdu posiadał zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne
  • obowiązek zawarcia umowy powstaje z pierwszym dniem po zakończeniu 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, nie później niż następnego dnia po upływie 3 miesięcznego okresu od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń nastąpiło zbycie pojazdu i nabywca tego pojazdu w terminie 30 dni od daty nabycia wypowiedział otrzymaną od zbywcy umowę ubezpieczenia
  • obowiązek zawarcia umowy powstaje z chwilą rozwiązania umowy wypowiedzianej.

Podobne zasady obowiązują w przypadku, gdy posiadacz pojazdu nie będący jego właścicielem zawarł umowę ubezpieczenia OC komunikacyjne, a następnie utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz jego właściciela

Reprezentujemy następujące towarzystwa:

Jesteśmy laureatami wielu nagród i wyróżnień,
nasze kwalifikacje zawodowe podnosimy uczestnicząc w szkoleniach branżowych.