Na jaki okres zawiera się umowę OC?

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z niżej wymienionymi wykluczeniami.
Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy (umowa ubezpieczenia krótkoterminowego), można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

  • zarejestrowany czasowo (umowa OC na okres nie krótszy niż okres rejestracji, jednak nie krótszy niż 30 dni),
  • zarejestrowany za granicą (umowa OC na 30 dni),
  • pojazdem wolnobieżnym (umowa OC nie krótsza niż 3 miesiące),
  • pojazdem historycznym (umowa OC nie krótsza niż 30 dni).
  • zarejestrowanym na stałe (dla podmiotów gospodarczych pośredniczących w kupnie i sprzedaży ; umowa OC nie krótsza niż 30 dni).

Przedłużenie umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Zawarcie kolejnej umowy nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy.

Zakres terytorialny umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewnętrznego.

Reprezentujemy następujące towarzystwa:

Jesteśmy laureatami wielu nagród i wyróżnień,
nasze kwalifikacje zawodowe podnosimy uczestnicząc w szkoleniach branżowych.