Nasze porady

Nasze porady

Co będzie jeśli nie zapłacę raty składki za ubezpieczenie OC w terminie?

Nieopłacenie raty składki za ubezpieczenie OC w terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W przypadku opóźnienia w opłaceniu składki, raty składki zakładowi ubezpieczeń przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

Co zrobić gdy rowerzysta uszkodzi Twój samochód lub zrani Ciebie czy jest OC rowerzysty?

Jeśli sprawcą kolizji z samochodem był rowerzysta, czy poszkodowany może wystąpić do Funduszu Gwarancyjnego? Nie - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania jedynie w przypadku gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC a pojazdem tym została wyrządzona szkoda.

Czy zakład ubezpieczeń może zażądać zwrotu wypłaconego odszkodowania?

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

Co zrobić w sytuacji gdy uczestniczysz w wypadku jako POSZKODOWANY?

W momencie, gdy dochodzi do kolizji drogowej, czyli zdarzenia bez ofiar w ludziach, najczęściej staramy się sami dojść do porozumienia ze sprawcą. Nie istnieje bowiem obowiązek wzywania Policji do kolizji. W momencie, gdy dochodzi do kolizji drogowej, czyli zdarzenia bez ofiar w ludziach, najczęściej staramy się sami dojść do porozumienia ze sprawcą.

Jakie są kary za brak ubezpieczenia OC?

Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.
Wysokość opłaty o której mowa powyżej, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych:

Co zrobić w związku ze sprzedażą/kupnem pojazdu?

W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego.

Reprezentujemy następujące towarzystwa:

Jesteśmy laureatami wielu nagród i wyróżnień,
nasze kwalifikacje zawodowe podnosimy uczestnicząc w szkoleniach branżowych.